Integritetspolicy

 

 

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Snättringe Fastighetsägareförening, 802447-3074, c/o Gråbergsvägen 17, 141 43 Huddinge, (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen syfte är att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen i egenskap av fastighetsägare genom att bland annat hjälpa medlemmar med skrivelser till kommun och andra instanser, verka för medlemmarnas trygghet och trivsel, föreningsaktiviteter och för medlemmarnas räkning förmedla beskärning av träd och buskar i enlighet med våra stadgar, se stadgar.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (som grannsamverkan, kursverksamheter; trädgårdskurser, yoga och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information med mera) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, deltagaravgifter och andra avgifter i samband med föreningsaktiviteter).

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens aktiviteter
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kurser och föredrag arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material i Husbladet och på hemsida samt sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Adressuppgifter (post- och e-postadress) överförs till medlemsregistret för användning i distribution av tidningen Husbladet samt övrig föreningsinformation.

Om du åtar dig funktionärsuppdrag i föreningen delas dina kontaktuppgifter med externa partners, t ex andra organisationer, föreningar och leverantörer, när det är relevant för ditt uppdrag.

 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
Föreningsadministration Avtal
Deltagande i föreningens aktiviteter Avtal
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Kurser arrangerade av föreningen Samtycke
Kontakt med föreningen Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke
Kontakt med associerade organisationer eller föreningar Intresseavvägning
Kontakt med leverantörer Intresseavvägning

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som är registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Rätt till information

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Bland annat den rättsliga grunden för behandlingen och ändamålet med behandlingen. Detta beskrivs i denna integritetspolicy.

Information ska lämnas av föreningen både när uppgifterna samlas in och när den registrerade annars begär det. Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till dig, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Rätt till korrigering

Föreningen måste korrigera felaktiga uppgifter på begäran av dig.

Rätt att få ut sina uppgifter som behandlats

Du har rätt att kostnadsfritt en gång om året få ett utdrag på all behandling av dina personuppgifter.

Rätt att begränsa direktmarknadsföring

Du har rätt att begränsa vilka personuppgifter som behandlas av föreningen med syfte till riktad, personifierad marknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen info@snattringe.com.